3% ръст в доходите на домакинствата

За сметка на това разходите намаляват с 1,5% спрямо година по-рано, отчита националната статистика

5 3

Данните на Националния статистически институт (НСИ), показват, че през второто тримесечие на 2016 общият доход средно на лице от домакинство е 1 239 лв. и нараства с 3% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

В структурата на общия доход с най-висок дял са доходите от работна заплата (54.8%), следвани от доходите от пенсии (29.3%), доходите от самостоятелна заетост (6%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.7%).

В абсолютни стойности през второто тримесечие на 2016 в сравнение със същото тримесечие на 2015 доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:
- доходът от работна заплата нараства от 673 на 679 лв. (+0.8%);
- доходът от самостоятелна заетост намалява от 84 на 74 лв. (-12.3%);
- доходите от пенсии нарастват от 320 на 363 лв. (+13.2%);
- доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 44 на 45 лв. (+1.8%).

През второто тримесечие относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.8%, а делът на дохода от натура е 1.2%.

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2016 е 1 076 лв. и намалява с 1.5% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (33.2%), следвани от разходите за жилище (16.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%).

Като абсолютни стойности през второто тримесечие в сравнение със същото тримесечие на 2015 разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва:
- за храна и безалкохолни напитки намаляват от 369 на 357 лв. (-3.1%);
- за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) намаляват от 182 на 178 лв. (-1.7%);
- за транспорт и съобщения намаляват от 125 на 122 лв. (-2.9%);
- за здравеопазване се увеличават от 55 на 63 лв. (+14.3%);
- разходите за алкохолни напитки и цигари остават без промяна - 51 лева;
- разходите за облекло и обувки намаляват от 37 на 36 лв. (-2.7%).

Източник: economy.bg